Koszyk  (pusty)
Regulamin

 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Niniejszy Regulamin okre郵a ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzeda篡 prowadzonej przez Grzegorza Urbana prowadz帷ego dzia豉lno嗆 gospodarcz pod firm miastomebli.pl Grzegorz Urban z siedzib w Sycowie za po鈔ednictwem sklepu internetowego www.gerlico.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz okre郵a zasady i warunki 鈍iadczenia przez Grzegorza Urbana prowadz帷ego dzia豉lno嗆 gospodarcz pod firm miastomebli.pl Grzegorz Urban z siedzib w Sycowie us逝g nieodp豉tnych drog elektroniczn.

§ 1 Definicje

1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedzia趾u do pi徠ku z wy陰czeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Dostawa - oznacza czynno嗆 faktyczn polegaj帷 na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawc, za po鈔ednictwem Dostawcy lub transportem w豉snym, Towaru okre郵onego w zamówieniu.

3. Dostawca - oznacza firm kuriersk lub transportow, z któr wspó逍racuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów

4. Has這 - oznacza ci庵 znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dost瘼u do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

5. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mog by 鈍iadczone us逝gi drog elektroniczn lub z którym zawarta mo瞠 by Umowa sprzeda篡.

6. Konsument - oznacza osob fizyczn dokonuj帷 z przedsi瑿iorc czynno軼i prawnej niezwi您anej bezpo鈔ednio z jej dzia豉lno軼i gospodarcz lub zawodow.

7. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla ka盥ego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawc, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy 鈍iadczenia us逝gi prowadzenia Konta Klienta.

8. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, sk豉daj帷e si z ci庵u znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Has貫m do za這瞠nia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Login jest w豉軼iwym adresem poczty elektronicznej Klienta.

9. Przedsi瑿iorca - oznacza osob fizyczn, osob prawn lub jednostk organizacyjn nieb璠帷 osob prawn, której ustawa przyznaje zdolno嗆 prawn, prowadz帷 we w豉snym imieniu dzia豉lno嗆 gospodarcz lub zawodow i dokonuj帷 czynno軼i prawnej zwi您an bezpo鈔ednio z jej dzia豉lno軼i gospodarcz lub zawodow.

10. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

11. Rejestracja - oznacza czynno嗆 faktyczn dokonan w sposób okre郵ony w Regulaminie, wymagan dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalno軼i Sklepu Internetowego.

12. Sprzedawca - oznacza Grzegorza Urbana prowadz帷ego dzia豉lno嗆 gospodarcz pod firm miastomebli.pl Grzegorz Urban z siedzib w Sycowie (56-500), ul. Ole郾icka 28G, NIP: 6191822040, REGON: 6191822040, wpisan do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki; e-mail: info@miastomebli.pl, b璠帷ego jednocze郾ie w豉軼icielem Sklepu Internetowego.

13. Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, dzia豉j帷e w domenie www.miastomebli.pl

14. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawc za po鈔ednictwem Strony Internetowej Sklepu, mog帷y by przedmiotem Umowy sprzeda篡.

15. Trwa造 no郾ik - oznacza materia lub narz璠zie umo磧iwiaj帷e Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobi軼ie do niego, w sposób umo磧iwiaj帷y dost瘼 do informacji w przysz這軼i przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje s逝膨, i które pozwalaj na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

16. Umowa sprzeda篡 - oznacza umow sprzeda篡 zawart na odleg這嗆, na zasadach okre郵onych w Regulaminie, mi璠zy Klientem a Sprzedawc.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym maj徠kowe prawa autorskie, prawa w豉sno軼i intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a tak瞠 do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyj徠kiem logotypów i zdj耩 prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie nale膨 do podmiotów trzecich) nale膨 do Sprzedawcy, a korzystanie z nich mo瞠 nast瘼owa wy陰cznie w sposób okre郵ony i zgodny z Regulaminem oraz zgod Sprzedawcy wyra穎n na pi鄉ie.

2. Sprzedawca do這篡 stara, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego by這 mo磧iwe dla u篡tkowników Internetu z u篡ciem wszystkich popularnych przegl康arek internetowych, systemów operacyjnych, typów urz康ze oraz typów po陰cze internetowych. Minimalne wymagania techniczne umo磧iwiaj帷e korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przegl康arka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z w陰czon obs逝g j瞛yka Javascript, akceptuj帷a pliki typu „cookies” oraz 陰cze internetowe o przepustowo軼i co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczo軼i ekranu 1024x768 pikseli.

3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane s przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urz康zenia ko鎍owego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne dzia豉nie Strony Internetowej Sklepu na urz康zeniach ko鎍owych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urz康zenia ko鎍owego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urz康zeniach ko鎍owych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urz康zeniach. Ka盥y Klient mo瞠 wy陰czy mechanizm „cookies” w przegl康arce internetowej swojego urz康zenia ko鎍owego. Sprzedawca wskazuje, 瞠 wy陰czenie „cookies” mo瞠 jednak spowodowa utrudnienia lub uniemo磧iwi korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

4. W celu z這瞠nia zamówienia w Sklepie Internetowym za po鈔ednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z us逝g dost瘼nych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta tre軼i o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub us逝g nieodp豉tnych 鈍iadczonych przez Sprzedawc, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszaj帷y dobra osobiste osób trzecich.

6. Sprzedawca o鈍iadcza, i publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z us逝g 鈍iadczonych drog elektroniczn wi您a mo瞠 si z zagro瞠niem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosowa w豉軼iwe 鈔odki techniczne, które zminimalizuj wskazane wy瞠j zagro瞠nia. W szczególno軼i powinni stosowa programy antywirusowe i chroni帷e to窺amo嗆 korzystaj帷ych z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca si do Klienta z pro軸 o udost瘼nienie mu w jakiejkolwiek formie Has豉.

7. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta dzia豉lno軼i, która narusza豉by interes Sprzedawcy.

§ 3 Rejestracja

1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowi您any jest dokona nieodp豉tnej Rejestracji.

2. Rejestracja nie jest konieczna do z這瞠nia zamówienia w Sklepie Internetowym.

3. W celu Rejestracji, Klient powinien wype軟i formularz rejestracyjny udost瘼niony przez Sprzedawc na Stronie Internetowej Sklepu i przes豉 wype軟iony formularz rejestracyjny drog elektroniczn do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajduj帷ej si w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Has這.

4. W trakcie wype軟iania formularza rejestracyjnego, Klient ma mo磧iwo軼i zapoznania si z Regulaminem, akceptuj帷 jego tre嗆 poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

5. Po przes豉niu wype軟ionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezw這cznie, drog elektroniczn na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawc. Z t chwil zawarta zostaje umowa o 鈍iadczenie drog elektroniczn us逝gi prowadzenia Konta Klienta, za Klient uzyskuje mo磧iwo嗆 dost瘼u do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych, za wyj徠kiem Loginu.

§ 4 Zamówienia

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowi oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do sk豉dania ofert zawarcia Umowy sprzeda篡.

2. Klient mo瞠 sk豉da zamówienia w Sklepie Internetowym za po鈔ednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dob.

3. Klient sk豉daj帷y zamówienie za po鈔ednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybieraj帷 Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia nast瘼uje przez wybór polecenia "DO KOSZYKA" pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu ca這軼i zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy p豉tno軼i, sk豉da zamówienie przez wys豉nie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybieraj帷 na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Zamawiam i p豉c”. Ka盥orazowo przed wysy趾 zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o 陰cznej cenie za wybrany Towar i Dostaw, jak te o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowi您any ponie嗆 w zwi您ku z Umow sprzeda篡.

4. Z這瞠nie zamówienia stanowi z這瞠nie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzeda篡 Towarów b璠帷ych przedmiotem zamówienia.

5. Po z這瞠niu zamówienia, Sprzedawca przesy豉 na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego z這瞠nia.

6. Nast瘼nie, po potwierdzeniu z這瞠nia zamówienia, Sprzedawca przesy豉 na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informacj o przyj璚iu zamówienia do realizacji. Informacja o przyj璚iu zamówienia do realizacji jest o鈍iadczeniem Sprzedawcy o przyj璚iu oferty, o której mowa w §4 ust. 4 powy瞠j i z chwil jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzeda篡.

7. Po zawarciu Umowy sprzeda篡, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesy豉j帷 je na Trwa造m no郾iku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub sk豉dania zamówienia adres.

§ 5 P豉tno軼i

1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowi ceny brutto i nie zawieraj informacji odno郾ie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient b璠zie zobowi您any ponie嗆 w zwi您ku z Umow sprzeda篡, o których Klient b璠zie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i sk豉daniu zamówienia.

2. Klient mo瞠 wybra nast瘼uj帷e formy p豉tno軼i za zamówione Towary:

    a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpocz皻a zostanie po przes豉niu Klientowi przez Sprzedawc potwierdzenia przyj璚ia zamówienia, za wysy趾a dokonana zostanie niezw這cznie po wp造ni璚iu 鈔odków na rachunek bankowy Sprzedawcy);

    b) gotówk za pobraniem, p豉tno嗆 Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia i jego wysy趾a zostanie rozpocz皻a po przes豉niu Klientowi przez Sprzedawc potwierdzenia przyj璚ia zamówienia);

    c) gotówk przy odbiorze osobistym – p豉tno嗆 w biurze Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie dokonana niezw這cznie po przes豉niu Klientowi przez Sprzedawc potwierdzenia przyj璚ia zamówienia, za Towar wydany zostanie w biurze Sprzedawcy);

    d) system p豉tno軼i ratalnych "e-Raty Santander Consumer Bank", obs逝giwany przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzib we Wroc豉wiu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpocz皻a zostanie po przes豉niu Klientowi przez Sprzedawc potwierdzenia przyj璚ia zamówienia oraz po otrzymaniu od Santander Consumer Bank S.A. z siedzib we Wroc豉wiu p豉tno軼i za zamówiony Towar);

    e) system p豉tno軼i ratalnych "mBank Raty", obs逝giwany przez mBank S.A. z siedzib w Warszawie (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpocz皻a zostanie po przes豉niu Klientowi przez Sprzedawc potwierdzenia przyj璚ia zamówienia oraz po otrzymaniu od mBank S.A. z siedzib w Warszawie p豉tno軼i za zamówiony Towar);

    f) system p豉tno軼i ratalnych "Platforma Ratalna" obs逝giwany przez "Platforma" Sp. z o.o. z siedzib w Stobnie (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpocz皻a zostanie po przes豉niu Klientowi przez Sprzedawc potwierdzenia przyj璚ia zamówienia oraz po otrzymaniu od "Platforma" Sp. z o.o. z siedzib w Stobnie p豉tno軼i za zamówiony Towar);

3. Klient jest ka盥orazowo informowany przez Sprzedawc na Stronie Internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowi您any dokona p豉tno軼i za zamówienie w wysoko軼i wynikaj帷ej z zawartej Umowy sprzeda篡.

4. Sprzedawca ma prawo uzale積i realizacj zamówienia od zap豉ty przez Klienta b璠帷ego Przedsi瑿iorc, cz窷ci zamówienia z góry, a cz窷ci zamówienia przy odbiorze lub przez dokonanie pe軟ej przedp豉ty przez Klienta b璠帷ego Przedsi瑿iorc.

5. W wypadku niewywi您ania si przez Klienta z p豉tno軼i w terminie o którym mowa w §5 ust. 3, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie p豉tno軼i i informuje o nim Klienta na Trwa造m no郾iku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie p豉tno軼i zawiera równie informacj, 瞠 po bezskutecznym up造wie tego terminu, Sprzedawca odst徙i od Umowy sprzeda篡. W wypadku bezskutecznego up造wu drugiego terminu na dokonanie p豉tno軼i, Sprzedawca prze郵e Klientowi na Trwa造m no郾iku o鈍iadczenie o odst徙ieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§ 6 Dostawa

1. Sprzedawca realizuje Dostaw wy陰cznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Sprzedawca jest zobowi您any dostarczy Towar b璠帷y przedmiotem Umowy sprzeda篡 bez wad.

3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informacj o liczbie dni Roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.

4. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w dniach roboczych zgodnie z §5 ust. 2.

5. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzeda篡 w wypadku wyboru przez Klienta opcji p豉tno軼i „za pobraniem”.

6. Zamówione Towary s dostarczane do Klienta za po鈔ednictwem Sprzedawcy lub Dostawcy  na adres wskazany w formularzu zamówienia.

7. W dniu wys豉nia Towaru do Klienta (je郵i nie wybrano mo磧iwo軼i osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzaj帷a nadanie przesy趾i przez Sprzedawc. Sprzedawca ka盥orazowo ustala telefonicznie dok豉dny termin Dostawy z Klientem.

8. Klient powinien zbada dor璚zon przesy趾 w czasie i w sposób przyj皻y przy przesy趾ach danego rodzaju, w obecno軼i pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesy趾i. Klient ma równie prawo 膨da od pracownika Dostawcy spisania w豉軼iwego protoko逝.

9. Klient ma mo磧iwo嗆 odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru mo積a dokona w biurze Sprzedawcy w Dni Robocze, w godzinach otwarcia wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu, po wcze郾iejszym ustaleniu ze Sprzedawc terminu odbioru poczt elektroniczn lub telefonicznie.

10. Sprzedawca do陰cza do przesy趾i b璠帷ej przedmiotem Dostawy faktur VAT obejmuj帷 dostarczane Towary.

11. W przypadku nieobecno軼i Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy sk豉daniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie prób kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient b璠zie obecny. W przypadku zwrotnego odes豉nia zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawc, Sprzedawca skontaktuje si z Klientem drog elektroniczn lub telefonicznie, ustalaj帷 ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

§ 7 R瘯ojmia

1. Sprzedawca zapewnia Dostaw Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny wzgl璠em Klienta, je瞠li Towar ma wad fizyczn lub prawn (r瘯ojmia).

2. Je瞠li Towar ma wad Klient mo瞠:

a) z這篡 o鈍iadczenie o obni瞠niu ceny albo odst徙ieniu od Umowy sprzeda篡, chyba 瞠 Sprzedawca niezw這cznie i bez nadmiernych niedogodno軼i dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wad usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, je瞠li Towar by ju wymieniony lub naprawiany przez sprzedawc albo sprzedawca nie uczyni zado嗆 obowi您kowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usuni璚ia wad. Klient mo瞠 zamiast zaproponowanego przez Sprzedawc usuni璚ia wady 膨da wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru 膨da usuni璚ia wady, chyba 瞠 doprowadzenie rzeczy do zgodno軼i z umow w sposób wybrany przez Klienta jest niemo磧iwe albo wymaga這by nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawc. Przy ocenie nadmierno軼i kosztów uwzgl璠nia si warto嗆 Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a tak瞠 bierze si pod uwag niedogodno軼i, na jakie nara瘸豚y Klienta inny sposób zaspokojenia.

b) 膨da wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usuni璚ia wady. Sprzedawca jest obowi您any wymieni Towar wadliwy na wolny od wad lub usun望 wad w rozs康nym czasie bez nadmiernych niedogodno軼i dla Klienta. Sprzedawca mo瞠 odmówi zado嗆uczynienia 膨daniu Klienta, je瞠li doprowadzenie do zgodno軼i z Umow sprzeda篡 Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemo磧iwe lub w porównaniu z drugim mo磧iwym sposobem doprowadzenia do zgodno軼i z Umow sprzeda篡 wymaga這by nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytu逝 r瘯ojmi, jest obowi您any dostarczy rzecz wadliw na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta b璠帷ego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca. Ze wzgl璠u na szczególny charakter przedmiotu, Klient przed odes豉niem towaru winny jest skontaktowa si ze Sprzedawc w celu ustalenia kosztów odsy趾i.

4. Sprzedawca odpowiada z tytu逝 r瘯ojmi, je瞠li wada fizyczna zostanie stwierdzona przed up造wem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usuni璚ie wady lub wymian Towaru na wolny od wad przedawnia si z up造wem roku, lecz termin ten nie mo瞠 zako鎍zy si przed up造wem terminu okre郵onego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient mo瞠 odst徙i od Umowy sprzeda篡 lub z這篡 o鈍iadczenie o obni瞠niu ceny z powodu wady Towaru. Je瞠li Klient 膨da wymiany Towaru na wolny od wad lub usuni璚ia wady, termin do odst徙ienia od Umowy sprzeda篡 lub z這瞠nia o鈍iadczenia o obni瞠niu ceny rozpoczyna si z chwil bezskutecznego up造wu terminu do wymiany Towaru lub usuni璚ia wady.

5. W przypadku Klienta b璠帷ego Przedsi瑿iorc, Sprzedawca odpowiada z tytu逝 r瘯ojmi przed up造wem 1 roku od dnia Dostawy.

6. Klient b璠帷y Przedsi瑿iorc traci uprawnienia z tytu逝 r瘯ojmi, je瞠li nie zbada Towaru w czasie i w sposób przyj皻y przy Towarach tego rodzaju i nie zawiadomi niezw這cznie Sprzedawcy o dostrze穎nej wadzie. Je郵i wada wysz豉 na jaw pó幡iej - je瞠li nie zawiadomi Sprzedawcy niezw這cznie po jej wykryciu.

§ 8 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje zwi您ane z Towarem lub realizacj Umowy sprzeda篡, Klient mo瞠 kierowa w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

2. Sprzedawca, w ci庵u 14 dni od dnia 膨dania zawieraj帷ego reklamacj ustosunkuje si do reklamacji Towaru lub reklamacji zwi您anej z realizacj Umowy sprzeda篡 zg這szonej przez Klienta. Klient ma mo磧iwo嗆 zamówienia firmy kurierskiej za po鈔ednictwem Sprzedawcy, która na koszt Sprzedawcy, w dogodnym dla Klienta terminie, odbierze reklamowany Towar celem dostarczenia do Sprzedawcy

3. Klient mo瞠 zg這si Sprzedawcy reklamacj w zwi您ku z korzystaniem z us逝g nieodp豉tnych 鈍iadczonych drog elektroniczn przez Sprzedawc. Reklamacja mo瞠 by z這穎na w formie elektronicznej i przes豉na na adres elektroniczny Sprzedawcy. W zg這szeniu reklamacyjnym Klient winien zawrze opis zaistnia貫go problemu. Sprzedawca niezw這cznie, lecz nie pó幡iej ni w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

4. Klient mo瞠 skorzysta z udost瘼nionego przez Sprzedawc Formularza reklamacji

§ 9 Gwarancja

1. Towary sprzedawane przez Sprzedawc mog by obj皻e gwarancj udzielon przez producenta Towaru b康 dystrybutora.

2. W wypadku Towarów obj皻ych gwarancj, informacja dotycz帷a istnienia i tre軼i gwarancji jest ka盥orazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu.

§ 10 Odst徙ienie od Umowy sprzeda篡

1. Klient b璠帷y Konsumentem, który zawar Umow sprzeda篡, mo瞠 w terminie 14 dni odst徙i od niej bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu na odst徙ienie od Umowy sprzeda篡 rozpoczyna si od chwili obj璚ia Towaru w posiadanie przez Klienta. Klient mo瞠 odst徙i od Umowy sprzeda篡 sk豉daj帷 Sprzedawcy o鈍iadczenie o odst徙ieniu. O鈍iadczenie mo積a z這篡 na formularzu, którego wzór zosta zamieszczony przez Sprzedawc na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: Do zachowania terminu wystarczy wys豉nie o鈍iadczenia przed jego up造wem. Klient mo瞠 odst徙i od Umowy sprzeda篡, sk豉daj帷 Sprzedawcy o鈍iadczenie o odst徙ieniu za po鈔ednictwem formularza udost瘼nionego na stronie internetowej pod adresem: Elektroniczny Formularz odst徙ienia. Do zachowania terminu wystarczy wys豉nie o鈍iadczenia przed jego up造wem. Sprzedawca niezw這cznie potwierdza Klientowi otrzymanie formularza z這穎nego za po鈔ednictwem strony internetowej.

3. W przypadku odst徙ienia od Umowy sprzeda篡, jest ona uwa瘸na za niezawart.

4. Je郵i Klient z這篡 o鈍iadczenie o odst徙ieniu od Umowy sprzeda篡 zanim Sprzedawca przyj掖 jego ofert, oferta przestaje wi您a.

5. Sprzedawca ma obowi您ek niezw這cznie, nie pó幡iej ni w terminie 14 dni od dnia otrzymania o鈍iadczenia Klienta o odst徙ieniu od Umowy sprzeda篡, zwróci mu wszystkie dokonane przez niego p豉tno軼i, w tym koszt Dostawy. Sprzedawca mo瞠 wstrzyma si ze zwrotem p豉tno軼i otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odes豉nia Towaru, w zale積o軼i od tego, które zdarzenie nast徙i wcze郾iej.

6. Je瞠li Klient korzystaj帷y z prawa do odst徙ienia wybra sposób dostarczenia Towaru inny ni najta雟zy zwyk造 sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawc, Sprzedawca nie jest zobowi您any do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Klient ma obowi您ek zwróci Towar Sprzedawcy niezw這cznie, jednak nie pó幡iej ni w terminie 14 dni od dnia, w którym odst徙i od Umowy sprzeda篡. Do zachowania terminu wystarczy odes豉nie Towaru na adres Sprzedawcy przed up造wem tego terminu.

8. W wypadku odst徙ienia Klient ponosi tylko bezpo鈔ednie koszty zwrotu Towaru.

9. Je郵i ze wzgl璠u na swój charakter Towar nie mo瞠 zosta w zwyk造m trybie odes豉ny poczt, Sprzedawca informuje Klienta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu

10. Klient ponosi odpowiedzialno嗆 za zmniejszenie warto軼i Towaru b璠帷e wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczaj帷y poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

11. Sprzedawca dokonuje zwrotu p豉tno軼i przy u篡ciu takiego samego sposobu zap豉ty, jakiego u篡 Klient, chyba, 瞠 Klient wyra幡ie zgodzi si na inny sposób zwrotu, który nie wi捫e si dla niego z 瘸dnymi kosztami.

12. Prawo odst徙ienia od Umowy sprzeda篡 nie przys逝guje Klientowi b璠帷emu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed逝g specyfikacji Konsumenta lub s逝膨ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 11 Us逝gi nieodp豉tne

1. Sprzedawca 鈍iadczy na rzecz Klientów, drog elektroniczn us逝gi nieodp豉tne:

a) Formularz kontaktowy;

b)  Prowadzenie Konta Klienta.

2. Us逝gi wskazane w §11 ust. 1 powy瞠j 鈍iadczone s 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dob.

3. Sprzedawca zastrzega sobie mo磧iwo嗆 wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dost瘼u do wybranych wymienionych us逝g, o czym poinformuje Klientów w sposób w豉軼iwy dla zmiany Regulaminu.

4. Us逝ga Formularz kontaktowy polega na wys豉niu za pomoc formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomo軼i do Sprzedawcy.

5. Rezygnacja z us逝gi nieodp豉tnej Formularz kontaktowy, mo磧iwa jest w ka盥ej chwili i polega na zaprzestaniu wysy豉nia zapyta do Sprzedawcy.

6. Us逝ga Prowadzenie Konta Klienta dost瘼na jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udost瘼nieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umo磧iwiaj帷ego Klientowi modyfikacje danych, które poda podczas Rejestracji, jak te 郵edzenia stanu realizacji zamówie, jak te historii zamówie ju zrealizowanych.

7. Klient, który dokona Rejestracji mo瞠 zg這si 膨danie usuni璚ia Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zg這szenia 膨dania usuni璚ia Konta Klienta przez Sprzedawc, mo瞠 ono zosta usuni皻e do 14 dni od zg這szenia 膨dania.

8. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dost瘼u do Konta Klienta i us逝g nieodp豉tnych, w przypadku dzia豉nia przez Klienta na szkod Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowie Regulaminu, a tak瞠, gdy zablokowanie dost瘼u do Konta Klienta i us逝g nieodp豉tnych jest uzasadnione wzgl璠ami bezpiecze雟twa - w szczególno軼i: prze豉mywaniem przez Klienta zabezpiecze Strony Internetowej Sklepu lub inne dzia豉nia hakerskie. Zablokowanie dost瘼u do Konta Klienta i us逝g nieodp豉tnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezb璠ny do rozwi您ania kwestii stanowi帷ej podstaw zablokowania dost瘼u do Konta Klienta i us逝g nieodp豉tnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dost瘼u do Konta Klienta i us逝g nieodp豉tnych drog elektroniczn na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

§ 12 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, sk豉dania zamówienia jednorazowego oraz w ramach 鈍iadczenia przez Sprzedawc us逝g drog elektroniczn lub w ramach innych okoliczno軼i okre郵onych w Regulaminie, jest Sprzedawca.

2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówie, 鈍iadczenia przez Sprzedawc us逝g drog elektroniczn oraz innych celów okre郵onych w Regulaminie. Dane s przetwarzane wy陰cznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyra穎nej przez Klienta.

3. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zg豉szany jest przez Sprzedawc Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

4. Dane osobowe przekazane Sprzedawcy podawane s mu dobrowolnie, z tym jednak zastrze瞠niem, 瞠 niepodanie okre郵onych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemo磧iwia Rejestracj i za這瞠nie Konta Klienta oraz uniemo磧iwia z這瞠nie i realizacj zamówienia Klienta, w przypadku sk豉dania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.

5. Ka盥y kto przeka瞠 Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dost瘼u do ich tre軼i oraz do ich poprawiania.

6. Sprzedawca zapewnia mo磧iwo嗆 usuni璚ia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególno軼i w przypadku usuni璚ia Konta Klienta. Sprzedawca mo瞠 odmówi usuni璚ia danych osobowych, je瞠li Klient nie uregulowa wszystkich nale積o軼i wobec Sprzedawcy lub naruszy obowi您uj帷e przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezb璠ne do wyja郾ienia tych okoliczno軼i i ustalenia odpowiedzialno軼i Klienta.

7. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dok豉da wszelkich stara w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dost瘼em lub wykorzystaniem.

8. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezb璠nym do realizacji Dostawy.

9. W przypadku, gdy Klient wybierze p豉tno嗆 poprzez system ratalny "e-Raty Santander Consumer Bank",jego dane osobowe s przekazywane w zakresie niezb璠nym dla realizacji p豉tno軼i spó販e Santander Consumer Bank S.A. z siedzib we Wroc豉wiu (53-611 Wroc豉w, ul. Strzegomska 42C), wpisanej do rejestru przedsi瑿iorców prowadzonego przez S康 Rejonowy dla Wroc豉wia Fabrycznej we Wroc豉wiu, Wydzia VI Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego pod numerem KRS 0000040562.

10. W przypadku, gdy Klient wybierze p豉tno嗆 poprzez system ratalny "mBank Raty", jego dane osobowe s przekazywane w zakresie niezb璠nym dla realizacji p豉tno軼i spó販e mBank S.A. z siedzib w Warszawie (00-950 Warszawa, ul. Senatorska 18), wpisanej do rejestru przedsi瑿iorców prowadzonego przez S康 Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydzia XII Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego pod numerem KRS 0000025237.

11. W przypadku, gdy Klient wybierze p豉tno嗆 poprzez system ratalny "Platforma Ratalna", jego dane osobowe s przekazywane w zakresie niezb璠nym dla realizacji p豉tno軼i spó販e Platforma Sp. z o.o. z siedzib w Stobnie (72-002 Do逝je, Stobno 9A), wpisanej do rejestru przedsi瑿iorców prowadzonego przez S康 Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, Wydzia XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego pod numerem KRS 0000386890.

§ 13 Rozwi您anie umowy (nie dotyczy Umów sprzeda篡)

1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mog rozwi您a umow o 鈍iadczenie us逝g drog elektroniczn w ka盥ym czasie i bez podania przyczyn, z zastrze瞠niem zachowania praw nabytych przez drug stron przed rozwi您aniem ww. umowy oraz postanowie poni瞠j.

2. Klient, który dokona Rejestracji rozwi您uje umow o 鈍iadczenie us逝g drog elektroniczn, poprzez wys豉nie do Sprzedawcy stosownego o鈍iadczenia woli, przy u篡ciu dowolnego 鈔odka komunikacji na odleg這嗆, umo磧iwiaj帷ego zapoznanie si Sprzedawcy z o鈍iadczeniem woli Klienta.

3. Sprzedawca wypowiada umow o 鈍iadczenie us逝g drog elektroniczn poprzez wys豉nie do Klienta stosownego o鈍iadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

§ 14 Postanowienia ko鎍owe

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialno嗆 z tytu逝 niewykonania lub nienale篡tego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami b璠帷ymi Przedsi瑿iorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialno嗆 tylko w przypadku umy郵nego wyrz康zenia szkody i w granicach rzeczywi軼ie poniesionych strat przez Klienta b璠帷ego Przedsi瑿iorc.

2. Tre嗆 niniejszego Regulaminu mo瞠 zosta utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na no郾iku lub pobranie w ka盥ej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.

3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzeda篡, strony b璠 d捫y造 do rozwi您ania sprawy polubownie. Prawem w豉軼iwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powsta造ch na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

4. Ka盥y Klient mo瞠 skorzysta z pozas康owych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze. W tym zakresie mo磧iwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy sta造ch mediatorów oraz istniej帷ych o鈔odkach mediacyjnych przekazywane s i udost瘼niane przez Prezesów w豉軼iwych S康ów Okr璕owych.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyj皻e przez Sprzedawc do realizacji przed dniem wej軼ia w 篡cie nowego Regulaminu s realizowane na podstawie Regulaminu, który obowi您ywa w dniu sk豉dania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w 篡cie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wej軼iem w 篡cie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomoc wiadomo軼i przes豉nej drog elektroniczn zawieraj帷ej odno郾ik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej tre軼i Regulaminu obowi您any jest zawiadomi o tym fakcie Sprzedawc, co skutkuje rozwi您aniem umowy zgodnie z  postanowieniami §13.

6. Regulamin wchodzi w 篡cie z dniem 25 grudnia 2014 r. 

 

Stary regulamin.

 1. Zamówienia na towary oferowane w sklepie internetowym przyjmowane s za pomoc formularza z koszykiem zakupów na stronie finalizacji zamówienia.
   
 2. Nieprawid這wo wype軟ione formularze zamówie nie b璠 rozpatrywane.
   
 3. Zamówienia mo積a równie przesy豉 e-mailem wraz z podaniem adresu dostawy i nr telefonów kontaktowych.
   
 4. Ka盥e przes豉ne do nas zamówienie jest potwierdzane telefonicznie lub automatyczn wiadomo軼i  e-mail przez nasz firm.
   
 5. Po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia klient zobowi您any jest wp豉ci min 30% warto軼i zamówienia na podane konto.
   
 6. Zamówienia, których nie uda si potwierdzi w ci庵u trzech dni roboczych, nie b璠 realizowane.
   
 7. Zamówienia mo積a sk豉da 24 godziny na dob przez ca造 rok. Zamówienia z這穎ne w dni powszednie po godz. 15.00, w soboty oraz w niedziele i 鈍i皻a rozpatrywane b璠 od rana nast瘼nego dnia pracy.
   
 8. Ka盥y klient ma prawo do bardziej szczegó這wych informacji na temat produktu, przed dokonaniem zakupu- w tym celu nale篡 skierowa e-mail z zapytaniem. Do pa雟twa dyspozycji s nast瘼uj帷e adresy: info@gerlico.com.pl - pytania szczegó這we o towar, tkaniny, itp.;
 9. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzeda篡.
   
   
 10. W przypadku braku towaru w magazynie, Klient jest natychmiast informowany o tym fakcie i zwi您anym z tym wyd逝瞠niem czasu realizacji zamówienia.
   
 11. Nale積o嗆 za zamówione meble wraz z kosztami transportu pobierana jest przez dostawc mebli.
   
 12. Termin realizacji zamówie od 7-30 dni roboczych w zale積o軼i od towaru i stanów magazynowych producenta. Informacje o d逝go軼i realizacji konkretnego towaru mo積a uzyska pod adresem info@gerlico.com.pl lub tel. +48 785 405 405
   
 13. Oferta sklepu internetowego wa積a jest na terenie Polski.
   
 14. W przypadku braku mo磧iwo軼i realizacji zamówienia lub zmiany cen nasz przedstawiciel niezw這cznie skontaktuje si z Pa雟twem.
   
 15. Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie dzia豉lno軼i sklepu s poufne w 瘸dnym wypadku ani w 瘸dnej formie nie b璠 ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z t ustaw Klienci maj prawo do wgl康u w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia 膨dania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
   
 16. Wszystkie podane w serwisie ceny nie s ofert handlow w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
  Zdj璚ia produktów w nieznacznym stopniu mog ró積i si od ich faktycznego wygl康u. Znaki towarowe, nazwy produktów oraz ich zdj璚ia s w豉sno軼i producentów i zosta造 u篡te jedynie w celach informacyjnych.
   

   Na ka盥y zakupiony towar wystawiamy faktury VAT.

Zaloguj si!

Infolinia

MASZ PYTANIA?

zadzwo!
pn-pt: 9 - 17

785 405 405

Najcz窷ciej kupowane
eRaty