Koszyk  (pusty)
Polityka prywatno軼i

P O L I T Y K A   P R Y W A T N O C I

 
1. Niniejsza Polityka Prywatno軼i okre郵a zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Sklep Internetowy www.gerlico.com.pl (zwany dalej: „Sklepem”).
 
2. W豉軼icielem Sklepu i jednocze郾ie Administratorem Danych Osobowych jest Grzegorz Urban prowadz帷y dzia豉lno嗆 gospodarcz pod firm miastomebli.pl Grzegorz Urban z siedzib w Sycowie (56-500), ul. Ole郾icka 28G, wpisan do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 6191822040, Regon: 6191822040, zwana dalej miastomebli.pl.
 
3. miastomebli.pl dok豉da szczególnej staranno軼i do poszanowania prywatno軼i Klientów odwiedzaj帷ych Sklep.
 
§ 1 Jak zbieramy dane?
 
1. miastomebli.pl zbiera informacje dotycz帷e osób fizycznych prowadz帷ych we w豉snym imieniu dzia豉lno嗆 gospodarcz lub zawodow (zwani dalej Przedsi瑿iorcami), a tak瞠 dane osób fizycznych dokonuj帷ych czynno軼i prawnej niezwi您anej bezpo鈔ednio z ich dzia豉lno軼i.
 
2. Dane osobowe Klientów s zbierane w przypadku rejestracji Klienta w Sklepie poprzez za這瞠nie Konta Klienta oraz w przypadku, gdy Klienci dokonuj jednorazowego zakupu bez konieczno軼i zak豉dania Konta w Sklepie.
 
3. W przypadku rejestracji Konta w Sklepie, Klient samodzielnie ustala has這 dost瘼u do Konta w Sklepie oraz podaje nast瘼uj帷e dane:
a) Imi i nazwisko;
b) Adres e-mail;
c) Adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto);
d) Numer telefonu;
e) W przypadku Przedsi瑿iorców powy窺zy zakres danych jest
dodatkowo poszerzony o firm Przedsi瑿iorcy oraz jego NIP.
 
4. Powy窺ze dane mog by samodzielnie zmieniane przez Klienta po zalogowaniu si do Konta.
 
5. W przypadku sk豉dania jednorazowego zamówienia w Sklepie Internetowym, zakres danych koniecznych do wskazania przez Klientów jest to窺amy. Klienci podaj nast瘼uj帷e dane:
a) Adres e-mail;
b) Imi i nazwisko;
c) Adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto);
d) Numer telefonu;
e) W przypadku Przedsi瑿iorców powy窺zy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firm Przedsi瑿iorcy oraz jego NIP.
 
6. Podczas korzystania ze stron internetowych Sklepu pobierane s automatycznie dodatkowe informacje (adres IP przypisany do Pa雟twa komputera lub zewn皻rzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przegl康arki, czas dost瘼u, typ systemu operacyjnego).
 
7. Od Klientów mog by tak瞠 gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odno郾ikach, w które zdecyduj si klikn望 lub innych czynno軼iach, podejmowanych w naszym Sklepie. 
 
§ 2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?
 
1. W przypadku dokonania Rejestracji Konta w Sklepie dane Klientów wykorzystywane s w celu: utworzenia indywidualnego konta Klienta i zarz康zania tym kontem oraz zapewnienia mo磧iwo軼i dokonania zakupów w Sklepie, w tym realizacji z這穎nych zamówie i ich dor璚zenia. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie dane osobowe mog by przekazywane firmie kurierskiej, z któr wspó逍racuje miastomebli.pl.
 
2. Sprzedawca za wyra幡 zgod Klienta mo瞠 przekaza dane osobowe Klienta, w zakresie niezb璠nym dla realizacji Umowy sprzeda篡 firmie Santander Consumer Finanse S.A. z siedzib we Wroc豉wiu je瞠li Klient dokona wyboru p豉tno軼i poprzez system p豉tno軼i e-Raty Santander Consumer Finanse.
 
3. Sprzedawca za wyra幡 zgod Klienta mo瞠 przekaza dane osobowe Klienta, w zakresie niezb璠nym dla realizacji Umowy sprzeda篡 firmie BRE Bank S.A. z siedzib w Warszawie, je瞠li Klient dokona wyboru p豉tno軼i poprzez system p豉tno軼i mRaty.
 
4. Sprzedawca za wyra幡 zgod Klienta mo瞠 przekaza dane osobowe Klienta, w zakresie niezb璠nym dla realizacji Umowy sprzeda篡 firmie "Platforma" Sp. z o.o. z siedzib w Stobnie, je瞠li Klient dokona wyboru p豉tno軼i poprzez system p豉tno軼i Platforma Ratalna.
 
5. Dane nawigacyjne mog by wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obs逝gi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu do preferencji Klientów, a tak瞠 administrowania Sklepem.
 
§ 3 Mechanizm Cookies, Adres IP
 
1. Sklep u篡wa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane s one przez serwer miastomebli.pl na komputerze osoby odwiedzaj帷ej Sklep, je瞠li przegl康arka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazw domeny, z której pochodzi, swój „czas wyga郾i璚ia" oraz indywidualn, losowo wybran liczb identyfikuj帷 ten plik. Informacje zbierane za pomoc plików tego typu pomagaj dostosowywa oferowane przez miastomebli.pl produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzaj帷ych Sklep. Daje te mo磧iwo嗆 opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie.
 
2. miastomebli.pl wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a) Cookies sesyjne: po zako鎍zeniu sesji danej przegl康arki lub wy陰czeniu komputera zapisane informacje s usuwane z pami璚i urz康zenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani 瘸dnych informacji poufnych z komputera Klientów.
b) Cookies trwa貫: s przechowywane na dysku twardym komputera Klienta i pozostaj tam do momentu ich skasowania. Mechanizm cookies trwa造ch, wys豉nych przez Sklep, pozwala na przechowywanie danych wy陰cznie za Pa雟twa zgod (wyra穎n np. przy wyborze opcji „zapami皻aj mnie” przy logowaniu). W 瘸dnym innym przypadku pliki te nie s zapisywane w sposób trwa造.
 
3. miastomebli.pl wykorzystuje Cookies w豉sne w celu:
a) uwierzytelniania Klienta w Sklepie i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie (po zalogowaniu), dzi瘯i której Klient nie musi na ka盥ej podstronie Sklepu ponownie wpisywa loginu i has豉
b) analiz i bada oraz audytu ogl康alno軼i, a w szczególno軼i do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagaj zrozumie, w jaki sposób Klienci Sklepu korzystaj ze Strony Internetowej Sklepu, co umo磧iwia ulepszanie ich struktury i zawarto軼i.
 
4. miastomebli.pl wykorzystuje Cookies zewn皻rzne w celu:
a) popularyzacji Sklepu za pomoc serwisu spo貫czno軼iowego Facebook.com (administrator cookies zewn皻rznego: Facebook Inc z siedzib w USA lub Facebook Ireland z siedzib w Irlandii)
b) prezentacji Certyfikatu Rzetelny Regulamin za po鈔ednictwem serwisu internetowego rzetelnyregulamin.pl (administrator cookies zewn皻rznego: B2B Consulting Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie)
 
5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu. W szczególno軼i t drog nie jest mo磧iwe przedostanie si do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania z這郵iwego. Niemniej w swoich przegl康arkach Klienci maj mo磧iwo嗆 ograniczenia lub wy陰czenia dost瘼u plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu b璠zie mo磧iwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagaj plików cookies.
 
6. Poni瞠j przedstawiamy jak mo積a zmieni ustawienia przegl康arek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
a) Przegl康arka Internet Explorer
b) Przegl康arka Mozilla Firefox
c) Przegl康arka Chrome
d) Przegl康arka Safari
e) Przegl康arka Opera
 
7. miastomebli.pl mo瞠 gromadzi Pa雟twa adresy IP. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzaj帷ej Sklep przez dostawc us逝g internetowych. Numer IP umo磧iwia dost瘼 do Internetu. W wi瘯szo軼i przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia si przy ka盥ym po陰czeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikuj帷a. Adres IP jest wykorzystywany przez miastomebli.pl przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. okre郵eniu, z jakich regionów notujemy najwi璚ej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu, a tak瞠 w celach bezpiecze雟twa oraz ewentualnej identyfikacji obci捫aj帷ych serwer, niepo膨danych automatycznych programów do przegl康ania tre軼i Sklepu.
 
8. Sklep zawiera linki i odno郾iki do innych stron internetowych. miastomebli.pl nie ponosi odpowiedzialno軼i za zasady ochrony prywatno軼i na nich obowi您uj帷e. Z tego powodu zach璚amy Pa雟twa, by po przej軼iu za po鈔ednictwem Sklepu na stron zarz康zan przez innego administratora, zapozna si z polityk prywatno軼i tam przyj皻.
 
§ 4 Dost瘼 do danych
 
1. Do danych osobowych zbieranych przez Sklep maj bezpo鈔edni dost瘼 jedynie uprawnieni pracownicy miastomebli.pl.
 
2. Pa雟twa dane mog by tak瞠 udost瘼niane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowi您uj帷ych przepisów prawa, w szczególno軼i w豉軼iwym organom wymiaru sprawiedliwo軼i oraz podmiotom wskazanym w punkcie „Jak wykorzystujemy zebrane dane?”.
 
3. miastomebli.pl zapewnia Klientom, którzy posiadaj konto, nieprzerwany dost瘼 do swoich danych i mo磧iwo嗆 ich modyfikacji w ka盥ej chwili. W celu dokonania modyfikacji nale篡 zalogowa si do Konta w Sklepie. Klient ma mo磧iwo嗆 usuni璚ia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku wypowiedzenia umowy o 鈍iadczeniu us逝g drog elektroniczn. miastomebli.pl mo瞠 odmówi usuni璚ia danych Klienta, je郵i ten naruszy obowi您uj帷y w Sklepie Regulamin, a zachowanie danych jest niezb璠ne do wyja郾ienia tych okoliczno軼i i ustalenia odpowiedzialno軼i a w szczególno軼i dochodzenia przez miastomebli.pl roszcze od danego Klienta.
 
4. W przypadku subskrypcji biuletynu maj Pa雟two mo磧iwo嗆 usuni璚ia swojego adresu e-mail z listy wysy趾owej, poprzez wybór odpowiedniej funkcji po zalogowaniu si do Konta w Sklepie. 
 
§ 5 Zabezpieczenia
 
1. miastomebli.pl stosuje zabezpieczenia zapewniaj帷e ochron danych przed utrat, niew豉軼iwym wykorzystaniem i modyfikacj. miastomebli.pl zobowi您uje si chroni wszelkie Pa雟twa dane zgodnie z normami ochrony bezpiecze雟twa i zachowania poufno軼i.
 
2. Dane osobowe w miastomebli.pl s chronione zgodnie z Ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemo磧iwiaj帷y dost瘼 do nich osób trzecich.
 
3. W przypadku, gdy Klient posiadaj帷y konto w Sklepie utraci w jakikolwiek sposób has這 dost瘼u, Sklep umo磧iwia wygenerowanie nowego has豉 do konta w Sklepie. Sklep nie wysy豉 jednak przypomnienia has豉. Has這 Klienta jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemo磧iwiaj帷y jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego has豉 nale篡 poda adres e-mail w formularzu dost瘼nym pod linkiem „Przypomnij has這”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie. Nowe has這 zostanie automatycznie wys豉ne wy陰cznie na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu.
 
4. miastomebli.pl nigdy nie wysy豉 瘸dnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej, z pro軸 o podanie danych do logowania, a w szczególno軼i has豉 dost瘼owego do Konta Klienta. Informacje takie nie s równie udost瘼niane drog tradycyjnej korespondencji, e-mailow i telefoniczn. 
 
§ 6 Zmiany Polityki Prywatno軼i
 
1. miastomebli.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatno軼i. W dniu dokonania zmian aktualizujemy dat wprowadzenia ostatniej poprawki podan poni瞠j. 
 
2. Jakiekolwiek dodatkowe pytania zwi您ane z Polityk Prywatno軼i prosimy kierowa na adres: info@miastomebli.pl.
 
3. Data ostatniej modyfikacji: 24.05.2018.

 

 

Zaloguj si!

Infolinia

MASZ PYTANIA?

zadzwo!
pn-pt: 9 - 17

785 405 405

Najcz窷ciej kupowane
eRaty